404 Not Found.

„Klíčová je spolupráce dodavatelů a příjemců dat,“ říkají autoři knihy PDF/X-1a + PDF/X-4

kniha_nahledKorektní předtisková příprava dat je disciplínou, která je alfou a omegou nejen pro grafiky a DTP studia, ale také pro tiskárny. Společnost GRAFIE nyní vydává zbrusu novou publikaci věnující se správné přípravě dat dle standardů PDF/X-1a a PDF/X-4. Ta by měla být nápomocna všem, kteří v oboru předtiskové přípravy tápou či si jen chtějí rozšířit a aktualizovat své znalosti. O vzniku i obsahu knihy jsme se bavili přímo s jejími autory: Petrem Lozanem a Vítem Kulkou, kteří nám ochotně a podrobně zodpověděli naše otázky.

Právě v těchto dnech vychází vaše nová kniha PDF/X-1a + PDF/X-4. Co vás přimělo k jejímu napsání?

Petr Lozan: Standard PDF/X-4 nabízí nové možnosti pro předávání tiskových dat, které mohou být při předávání tiskových dat velmi užitečné pro tvůrce i příjemce tiskových dat. Přesto je poměrně málo využíván. Jako autor www.pdf-x.cz jsem nápad napsat text, který by PDF/X-4 představil a podpořil, už delší dobu nosil v hlavě, ale věnoval jsem se jiným věcem. Na konci roku jsme se s Martinem Novotným z GRAFIE potkali na semináři Unie grafického designu. Už v roce 2007 jsme spolu realizovali knížku PDF pro tisk o standardu PDF/X-1a. Takže když se pak Martin náhodou zeptal, jestli bychom nenapsali novou knížku o PDF/X-4, bylo rozhodnuto. Průhlednost nebo barvy nezávislé na zařízení v tiskových datech ještě před několika lety vzbuzovaly obavy, ale čím dál tím více se ukazuje, že jde o klíčové prvky, které mohou přinést nové příležitosti nebo řešit některé dlouhodobé problémy. Překonat obavy někdy není snadné. Nová knížka by mohla pomoci alespoň v tom, aby další příjemci tiskových dat standard PDF/X-4 znovu vyzkoušeli a rozhodli se, zda je pro ně vhodný. Tvůrcům tiskových dat by zase měla usnadnit přípravu souborů, které budou správně vytištěny.

Vít Kulka: Skutečně se jedná o můj první autorský počin v takovém rozsahu, nicméně v oblasti tisku, především toho digitálního, se pohybuji již řadu let. A za celou tu dobu se trvale setkávám se steskem tiskařů po kvalitních datech, resp. se stížnostmi na data nekvalitní. Na druhou stranu je pravda, že publikací, které by vysvětlovaly, jak taková správná tisková data mají vypadat, moc není, a ty, o kterých vím, jsou již staršího data. A doba se vyvíjí a s ní i pohled na to, co jsou „správná“ tisková data. Proto když jsem dostal od GRAFIE CZ možnost podílet se na vydání takové publikace, rád jsem výzvu přijal.

Jak dlouho vám trvala příprava publikace? Připadal vám náročnější sběr korektních podkladů, nebo psaní samotné?

Petr: Na knížce jsme průběžně pracovali asi tři měsíce. Inspirujících podkladů je celá řada a doufám, že se nám některé z těch nejlepších podaří více popularizovat, ať už jde o testovací sady ECI Altona Test Suite a GWG Output Suite nebo třeba doporučení PDFX-ready a FOGRA PSD. Psaní pro mě byl rozhodně mnohem náročnější úkol než sběr a studium podkladů. Dali jsme si totiž za cíl napsat stručnou knížku, a to je pro upovídaného autora, jako jsem já, dost nesnadné splnit.

Vít: Na přípravě publikace jsme společně s kolegou začali pracovat koncem loňského roku, takže příprava trvala asi 3-4 měsíce. Ale je pravda, že já osobně jsem nepracoval pouze na tomto projektu a intenzita prací na přípravě knížky postupně rostla, jak se blížil čas uzávěrky. Co se týče podkladů, tam je většinou z čeho brát, obzvláště když nejste vázáni jen na české zdroje. Mnohem větší problém je informace vybrat, ověřit, roztřídit a rozhodnout, které použít. Zde samozřejmě hrály roli také osobní zkušenosti, které mi pomáhaly se rozhodnout, na které problémy je důležité se zaměřit, protože jsem se s nimi často setkával v praxi. Na začátku jsme si vymezili rozsah knížky a do něj jsme se snažili dostat vše, o čem jsme chtěli napsat. Takže na samotném psaní bylo nejtěžší to, jak nejstručněji a přitom pochopitelně popsat to, co jsme chtěli sdělit.

Pro jaký okruh uživatelů je určena? Jaká úroveň odbornosti a předešlých praktických znalostí se od čtenáře očekává?

Petr: Různé části knihy jsme psali se zřetelem k potřebám i znalostem různých typů uživatelů. Knížka je určena jak začínajícím grafikům, kteří umí grafické programy ovládat, ale nejsou si jistí přípravou tiskových dat, tak prepress profesionálům v tiskárnách, kterým může nabídnout určitá doporučení na zlepšení zpracování tiskových dat či ukázat nové možnosti.

Vít: Publikace je psaná tak, aby v ní našli zajímavé informace jak tvůrci dat, tak jejich příjemci. Určitou míru základních informací vyžaduje, ale snažili jsme se jí psát tak, aby se v ní orientovali i lidé, kteří nejsou dlouholetí profíci v oboru. Celou dobu jsme se snažili mít na paměti, že hlavním tématem knížky je PDF pro profesionální tisk a nechceme a ani nemůžeme nahradit učebnici DTP nebo polygrafie.

Při psaní odborné publikace musí autor často řešit dilema mezi komplexností a srozumitelností výsledku – zdali podchytit problematiku opravdu zevrubně, nebo klást důraz na snadnou orientaci v textu a jeho praktickou aplikaci. Jak jste k tomuto přistupovali vy?

Petr: Snažili jsme se držet mezi komplexností a jednoduchostí – vysvětlit potřebné, nezabíhat do přílišných detailů a uvádět jednoduché příklady, které možná neobsáhnou celou šíři problematiky, ale poskytnou dobrou představu o tom, proč jsou některé věci důležité. Knížka tak obsahuje obecná pravidla i zcela konkrétní postupy pro Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, QuarkXPress a samozřejmě i Adobe Acrobat a Enfocus PitStop. Text doplňuje mnoho ukázek, např. rozlišení obrázků a pérovek nebo příklady k bohaté černé. Jeden z praktických příkladů dokonce vznikl až v tiskárně. Připouštím, že nás poněkud překvapil. Ale o to je názornější.

Vít: Jak jsem již uvedl dříve – předem jsme si určili rozsah knížky a do něj jsme se snažili dostat. Proti původnímu záměru jsme nakonec stránky přidávali, ale i tak bylo náročné se do rozsahu knihy vejít. Prioritou však pro nás současně zůstávala i vizuální přehlednost a čitelnost knížky. Této podmínce dokonce padla za oběť již některá napsaná témata, která jsme vyřadili, abychom jiná témata mohli „provzdušnit“ a doplnit obrázky nebo schématy.

Pro zvětšení letáku klikněte na obrázek.

Pro zvětšení letáku klikněte na obrázek.

Co považujete za nejsložitější část problematiky přípravy předtiskových dat? Může to být odlišnost postupů vedoucí k dosažení cíle v různých softwarových nástrojích, nebo má problematika také nějaké méně zjevná úskalí?

Petr: Klíčová je komunikace a spolupráce stran. Vlastní příprava tiskových dat je poměrně jednoduchá věc, pokud má grafik nebo DTP profesionál dost informací o technických požadavcích tiskárny pro realizaci zakázky, určitou představu o výrobním procesu a trochu zvídavosti, aby se neváhal zeptat, když si není něčím jistý nebo používá netradiční materiály či nové technologie. Rozhodující volba při přípravě tiskových dat je ICC profil použitý pro převod barev do CMYK, požaduje-li příjemce data v CMYK. To mohou někteří příjemci požadovat i v případě PDF/X-4, aby se vyhnuli některým nástrahám při zpracování průhlednosti a barev nezávislých na zařízení. Například doporučené ICC profily by určitě všichni příjemci tiskových dat měli uvádět na svém webu. Ale myslím, že mnohem větší výzva než data správně připravit je umět je správně zpracovat. A tady jedno zásadní méně zjevné úskalí existuje. Tiskárny často přijímají špatně připravená tisková data i data korektní a někdy se stává, že ke všem těmto datům přistupují bohužel stejně. Zatímco špatným datům různé opravy pomáhají, tytéž zásahy do korektních dat vedou k chybám a nespokojenosti, pokud například tiskárna bez upozornění změní nastavení přetisků černé. V průzkumu, který jsem nedávno spustil k PDF/X-4, jsem se grafiků zeptal mimo jiné i na nejdůležitější věc, kterou by grafici chtěli vzkázat tiskárnám. Tahle odpověď majitele jednoho významného grafického studia problém popisuje asi nejlépe: „Přál bych si, aby tiskárny pochopily, že existují i studia, která dodávají perfektní podklady, ve kterých není třeba se šťourat, a že zákazník, který odevzdává normovaná data, chce data i normovaně vytisknout.“ Běžné komerční tiskárny většinou nemohou ne zcela korektní data odmítat, a proto se snaží data opravit, pokud je to možné. Měly by ale vědět, že ne všichni si tyto opravy přejí a že jimi mohou poškodit právě ty zákazníky, jejichž data byla v pořádku. Situace příjemců tiskových dat rozhodně není jednoduchá a knížka by jim mohla pomoci přezkoumat, jak ke zpracování a předávání tiskových dat přistupovat.

Vít: Myslím, že dnes problém není v dostupných nástrojích, ale spíše v hlavách lidí, kteří je používají. Použití správných postupů někdy brání neznalost a někdy nechuť se správnými postupy zabývat. Zpravidla se setkávám se stížnostmi těch, co data zpracovávají na neznalost nebo nezájem těch co data vytvářejí. Z vlastní zkušenosti ale vím, že i dobře připravená data mohou být špatně vytištěna vinou neznalostí nebo nepozorností těch, co je zpracovávají. Hlavní problém ale vidím v chybějící komunikaci mezi dodavatelem dat a poskytovatelem tisku. V dnešní online době, kdy je propojen takřka každý s každým, se grafik s tiskařem nedokáží domluvit na korektní podobě dat. Myslím, že je to paradox doby, kdy často komunikujeme, aniž bychom si skutečně rozuměli.

V knize se objevují i konkrétní případové studie použití PDF. Můžete potenciálním čtenářům přiblížit, co v této sekci najdou a jak je může obohatit?

Petr: V knize jsou celkem čtyři krátké studie. Jedna vysvětluje, proč budou PDF/X-4 a barvy nezávislé na zařízení v tiskových datech čím dál tím důležitější pro produkční inkoustový tisk. Jiná ukazuje workflow zpracování dat v obalovém průmyslu a přístup založený na vlastních standardech. Další zmiňuje standardizaci tisku i certifikaci zpracování tiskových dat. A poslední studie ukazuje, že Adobe Acrobat má i jiná využití než pouze přípravu tiskových dat. Čtenáři ve studiích mohou najít především inspiraci a motivaci. A některé čtenáře tyto studie možná i povzbudí, aby více sdíleli i své vlastní zkušenosti a znalosti.

Vít: Případové studie mohou podle mého názoru obohatit i tvůrce a dodavatele dat. Studie, které popisují konkrétní tiskové provozy, totiž spojuje jedno společné téma – jak důležitá jsou kvalitní data pro hladký průběh zpracování tiskové zakázky, bez ohledu o jakou tiskovinu se jedná. I ta nejmodernější tisková technologie je bez kvalitních dat jen hromada železa a plastu bez života. Proto by tvůrci dat neměli být jen kreativní, ale měli by mít na paměti, že chtějí-li svoje kreativní návrhy zhmotnit, musí se podílet na jejich realizaci přípravou kvalitních tiskových dat.

Víme, že mezinárodní PDF standardy jsou docela proměnlivé a že DTP je samo o sobě značně dynamickým odvětvím. Disponujete nějakým odhadem, jak dlouho může vaše publikace zůstat aktuální? Jste přístupni myšlence vydávání aktualizovaných, doplněných edicí knihy?

Petr: Připravovaný nový standard PDF/X se nyní označuje jako PDF/X-2016, ale nemusí to znamenat, že bude už v roce 2016 skutečně vydán. Navíc standard PDF/X je pouze formát pro přenos tiskových dat, která musí být připravena správně z pohledu technologie tisku a další výroby. Takové požadavky standardy PDF/X neobsahují, a tak ani nové standardy například nezmění potřebné rozlišení obrázků pro kvalitní tisk při určité technice a pozorovací vzdálenosti, neovlivní potřebu spadávky pro dobrý ořez nebo to, jak nastavit přetisky černé a vykrojení bílé. Řada pravidel, která kniha upravuje, bude platit ještě velmi dlouhou dobu. Ale jeden důležitý prvek musí nejen čtenáři knihy sledovat sami a stojí za to se o něm zmínit. Připravují se nové ICC profily ECI a dalších důležité pomůcky, které souvisí s implementací nové normy ISO 12647-2:2013 pro ofsetový tisk. Jakmile budou k dispozici a více tiskáren začne novou normu skutečně používat, FOGRA39 a mimořádně úspěšný ICC profil ISO Coated v2 (ECI) pro tisk na matný a lesklý natíraný papír budou nahrazeny svými následovníky – FOGRA51 a ICC profilem PSO Coated v3 (ECI). Nové profily se připravují i pro tisk na nenatíraný papír. Pro tiskárny to znamená připravovat se na novou normu. Tvůrci tiskových dat by měli sledovat požadavky tiskáren, s nimiž spolupracují, a řídit se jejich pokyny.

Vít: Myslíme, že knížka je nadčasová. Popisuje formát PDF/X-4 jako moderní formát. Přestože tento formát existuje již od roku 2008, u nás si v praxi teprve hledá cestu. Jeho využití závisí z velké míry na používaných technologiích, které se neobměňují každý rok. Ani myšlení lidí nezměníte ze dne na den. Takže si myslíme, že knížka přišla v pravý čas a nějakou dobu určitě aktuální zůstane. Nicméně již při psaní knížky a zahazování témat, o kterých bychom rádi napsali a do knížky se nevešly, jsme se utěšovali, že je dáme do příštího doplněného vydání. Ale jsme teprve na začátku a případná další vydání knížky budou záležet na přijetí aktuálního vydání odbornou veřejností a samozřejmě obchodní úspěšnosti jejího prodeje.

Chtěli byste závěrem něco vzkázat stávajícím i budoucím čtenářům vaší knihy?

Petr: Říká se, že odvážnému štěstí přeje. Ale štěstí přeje každému stejně. Jen ten odvážný si toho mnohem častěji všimne. Takže jestli něco vzkázat čtenářům? Dejte dnes štěstí příležitost ve věcech, které jsou pro vás opravdu důležité. A neplýtvejte štěstím zbytečně třeba zrovna pokus o úspěšné předání tiskových dat. V tomhle případě zkuste radši standardy PDF/X, ICC profily ECI či jiné ICC profily doporučené vaší tiskárnou, kontrolu před výstupem nebo testovací sady ECI Altona Test Suite a Ghent PDF Output Suite, abyste zjistili, jak jste připraveni na PDF/X-4. Nebojte se své tiskárny zeptat, jak data připravit správně, pokud si nejste jistí. Sdílejte prosím svá přání, potřeby a požadavky, ať už jste grafik, DTP profesionál, vydavatelství, nakladatelství, tiskárna nebo jiný poskytovatel tiskových služeb. A pokud budete číst knížku PDF/X-1a + PDF/X-4, ať se vám líbí a inspiruje vás k tomu, jak snáze a lépe předávat tisková data a získat víc času na věci, které vám dělají radost.

Vít: V knížce, v úvodním autorském slovu jsem projevil přání, aby dodavatelé tiskových dat a jejich zpracovatelé nerezignovali na vzájemnou komunikaci. Z vlastní zkušenosti vím, že ne všichni dodavatelé dodávají špatná data úmyslně a chtěli by se naučit, jak to dělat správně. Jen jim to někdo neřekl a srozumitelně nevysvětlil. Vzájemná domluva je důležitější než cokoliv co je napsané v knížce. Ale pomůže-li knížka, aby k této domluvě mohlo dojít snáze, budu rád.

 Za zprostředkování rozhovoru děkujeme panu Martinovi Novotnému ze společnosti GRAFIE CZ.

Doporučte nás...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Digg this
404 Not Found.