404 Not Found.

Co znát z autorského práva, když potřebujete práci grafika

006676_04_040635Problematika autorského práva se nevztahuje pouze na díla, jako jsou filmy, knihy či hudba, ale také na autorská grafická díla. Jak se na ni divá současná legislativa? Na co si dát pozor při objednávání či licencování grafiky a co se hodí mít zahrnuto ve smlouvě s grafikem? Podrobného průvodce pro vás připravil advokát Mgr. František Čech.

Potřebovali jste někdy práci grafika, třeba pro nakreslení firemního loga Vaší nové společnosti anebo pro hezky zpracované svatební oznámení? Možná Vás napadlo, co si vlastně od grafika kupujete a co s jeho výtvorem můžete všechno dělat – zda ho můžete upravit, prodat někomu dalšímu, protože se Vám nelíbí, anebo použít na úplně něco jiného. Zůstávají samotnému grafikovi k jeho dílu nějaká autorská práva?

Autorské dílo

Odpovědi na tyto otázky dává především zákon 121/2000 Sbírky, autorský zákon. Dílo vytvořené grafikem totiž obvykle představuje jedinečný výsledek tvůrčí činnosti jeho autora a jako takové je považované za jeho autorské dílo. Pokud by se nejednalo o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti (práce by byla v podstatě příliš banální), dílo by nebylo předmětem autorského práva a v rámci občanského práva by se posoudilo jen jako nehmotná věc. V praxi však bude z důvodu opatrnosti lépe vycházet z předpokladu, že se o autorské dílo jedná.

Autorem díla je vždy konkrétní člověk nebo lidé (nikdy to není obchodní korporace nebo jiná právnická osoba). Rozsah autorských práv k jeho dílu pak bude záležet na právním vztahu, v jakém bylo dílo vytvořeno. Grafik mohl dílo vytvořit na Vaši objednávku podle Vašeho zadání (tedy na základě smlouvy o dílo), nebo třeba ve svém volném čase s tím, že dílo snad jednou prodá (pak by se jednalo o smlouvu licenční), anebo třeba jako Váš zaměstnanec v rámci svých pracovních úkolů (pak by se jednalo o dílo zaměstnanecké).

message on keyboard enter key, to illustrate the concepts of copyright.

Osobnostní a majetková práva autora

Než vysvětlíme vliv právního vztahu, v jakém bylo dílo vytvořeno, na rozsah autorských práv (či dalších osob) k dílu, můžeme nejprve popsat, jaká práva vlastně autorský zákon upravuje. Tato práva můžeme rozdělit do dvou hlavních kategorií, a to na práva osobnostní a práva majetková.

Mezi osobnostní práva autora patří především právo rozhodnout o zveřejnění díla, právo osobovat si autorství díla a právo na nedotknutelnost díla (změny díla vyžadují jeho svolení). Tato práva trvají po celý život autora. Ani po smrti autora si však nikdo nesmí osobovat jeho autorství k dílu, dílo smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a je-li to obvyklé, musí být uveden autor díla. Osobnostních práv se nelze vzdát ani je převést. To však neznamená, že autor nemůže svolit se zásahem do těchto práv.

Mezi majetková práva autora patří zejména právo dílo užít a udělit jiné osobě souhlas s užitím díla. Právo dílo užít se skládá z práva na rozšiřování, rozmnožování, pronájem, půjčování, vystavování a sdělování díla veřejnosti. Také majetková práva jsou nepřevoditelná a nelze je použít jako zajištění ani se jich vzdát, což však neplatí pro pohledávky z nich vzniklé. J
ako autor tedy například nemohu dát do zástavy samotné právo pronajmout své autorské dílo, ale (pokud jsem dílo již někomu pronajal) mohu zastavit pohledávku na nájemné.

Dílo na objednávku

Pokud si objednáváte od grafika vytvoření nějakého grafického prvku podle Vašeho zadání (ať už jako spotřebitel anebo v rámci svého podnikání), bude se právní vztah mezi Vámi a grafikem obvykle řídit smlouvou o dílo upravenou v občanském zákoníku. Smlouvu přitom nemusíte uzavírat ani písemně. A jak to bude s výše popsanými autorskými právy k dílu?

Podle autorského zákona platí, že autor (grafik) vytvořením díla na základě smlouvy o dílo poskytl licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, ledaže si strany sjednají něco jiného. To v praxi znamená, že pokud si od grafika objednáte logo své společnosti nebo třeba svatební oznámení, bude již ze samotného účelu smlouvy (a v těchto případech také z povahy samotného díla) vyplývat rozsah Vašich oprávnění k dílu. Ten můžete ve smlouvě pro jistotu výslovně a dostatečně široce uvést.

Pokud byste však chtěli dílo užívat k jinému účelu, než jaký vyplývá ze smlouvy, potřebujete k tomu s autorem díla uzavřít licenční smlouvu. To by byla situace, když byste si například objednali určité autorské grafické dílo  pro soukromé účely (třeba pro umístění na Váš blog o sbírání známek), ale nakonec by se Vám grafika zalíbila natolik, že byste ji využili na veškeré propagační materiály Vaší mezinárodní korporace.

Abyste se takové situaci vyhnuli, lze znovu doporučit sjednat si ve smlouvě (i když je zachycena třeba jen v emailech, které si s grafikem vyměníte) co nejširší účel užití autorského díla. Je vhodné také žádat souhlas autora s Vašimi případnými zásahy do díla.

Sám grafik (autor díla vytvořeného na objednávku) může dílo užít a poskytnout licenci k dílu další osobě, pouze pokud to nevyloučíte ve smlouvě anebo není-li to v rozporu s Vašimi oprávněnými zájmy. Například poskytnutí licence k logu Vaší společnosti by v rozporu s Vašimi oprávněnými zájmy zřejmě bylo a autor tak něco takového udělat nesmí. U některých jiných druhů grafické práce však nemusí být od věci do Vaší objednávky výslovně zahrnout také požadavek, abyste byli výhradními uživateli díla.

Z uvedeného plyne, že pokud vyloženě nechcete uzavírat s grafikem propracovanou smlouvu a pouze si za účelem domluvy vyměníte několik emailů, hodí se do nich zahrnout také účel, k jakému si dílo objednáváte, popřípadě se také domluvit, zda a v jakém rozsahu bude moci dílo užívat také samotný grafik.

Licenční smlouva

Pokud si grafickou práci neobjednáváte na zakázku, ale například si ji vybíráte z databáze již předem připravených grafických děl, budete s provozovatelem uzavírat licenční smlouvu. Její text bude mít obvykle podobu obchodních podmínek zobrazených při nákupu. V těch se hodí projít si alespoň nejdůležitější podmínky licence (zejména trvání licence, výhradnost/nevýhradnost, souhlas se změnami díla).

Zaměstnanecké dílo

Pokud jste vytvořením loga nebo jiné grafickou prací pověřili Vašeho zaměstnance a pokud taková práce zároveň naplní podstatu autorského díla (bude se jednat o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti), budete Vy jako zaměstnavatel přímo ze zákona svým vlastním jménem a na svůj účet vykonávat majetková práva k dílu (leda byste se zaměstnancem dohodli na něčem jiném). To znamená, že jako zaměstnavatel můžete dílo užívat anebo je dále licencovat dalším osobám. Pokud byste tato svá majetková práva však chtěli postoupit na další osobu, je k tomu potřeba souhlasu zaměstnance.

Zaměstnavatel je rovněž oprávněn autorské dílo zveřejnit, upravit, spojit jej s dílem jiným anebo dokončit (pokud se nedohodne se zaměstnancem jinak). Dílo vytvořené Vaším zaměstnancem jste tedy, mimo jiné, oprávněni i měnit, ledaže jste se se zaměstnancem dohodli na něčem jiném.

U autorských děl, která mohou výrazně nabýt na hodnotě, se do smluv hodí zařadit ujednání, podle nějž autorovi nevznikne právo na přiměřenou dodatečnou odměnu, jestliže se mzda nebo jiná odměna vyplacená autorovi zaměstnavatelem dostane do zjevného nepoměru k zisku z využití práv k zaměstnaneckému dílu (pokud smlouva takové ujednání neobsahuje, autor ze zákona právo na dodatečnou odměnu má).

Závěr

Jako u všech transakcí, platí i u prací obchodů týkajících se autorských děl (ať už se jedná o grafickou práci či cokoliv jiného), že čím je daný obchod důležitější, tím větší pozornost si zaslouží jeho právní ošetření. Autorské právo se v řadě svých ustanovení v zásadě postará o to, abychom si třeba logo od grafika mohli koupit, aniž bychom o právu něco potřebovali vědět. Čtenář tohoto článku však je již poučen a neopomene si v komunikaci s grafikem například předem vyjasnit účel dané grafické práce (pokud ten není zjevný) anebo se výslovně dohodnout na výhradním užívání díla, aby předešel případnému sporu, zda je výhradní užívání jeho oprávněným zájmem. Na jiné otázky z oblasti autorského práva je třeba dávat pozor u licenčních smluv nebo zaměstnaneckých děl.

V případě jakýchkoliv dotazů k problematice autorských práv ke grafickým dílům nás neváhejte kontaktovat na office@akcech.cz

K vašim službám

František Čech, advokátní kancelář poskytuje právní služby především v oblasti obchodního a občanského práva, a to v českém a anglickém jazyce. Navíc jsme specialisté na pojišťovnictví a na problematiku ochrany osobních údajů. Zastupujeme klienty z řad velkých společností i běžných lidí. Potřebujete právní radu? Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Napsat nám můžete na office@akcech.cz

Tento článek pro vás napsal

006676_04_040635František Čech, zakladatel František Čech, advokátní kancelář

V roce 2015 založil vlastní advokátní kancelář. Předtím přes pět let působil v advokátní kanceláři JŠK a zkušenosti získal také u Clyde & Co v Londýně.  Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Jeho pracovním krédem je vysoká profesionalita a vstřícnost ke klientovi. Hovoří plynně anglicky. Mezi jeho zájmy patří sport, turistika a literatura.

 

Update 22.9.2015: Vzorovou smlouvu na návrh webu ke stažení nabízí na svém webu Jan Řezáč

Doporučte nás...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Digg this
404 Not Found.